Flex Manager
De top 21021 Flexmanagers van Nederland
21021 professionals

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim (verander) manager Bedrijfsvoering

Interim (verander) manager Bedrijfsvoering

Werkervaring interimmanager

1 sept. 2016- heden Projectleider samenwerking ICT van de waterschappen Zuiderzeeland en WDODelta.
Opdracht: De infrastructuur én de beheerorganisatie gezamenlijk zo inrichten dat de beide waterschappen samen een krachtige, stabiele en flexibele infrastructuur hebben.

Projectleider Optimalisatie Discrepantie en Heffen voor de Waterschappen Zuiderzeeland en Vallei &Veluwe en GBLT.
Opdracht: Antwoord geven op de vraag op welke wijze een rechtvaardige manier van heffen wordt bereikt, zodanig dat de discrepantie verbetert. Hierbij wordt ook antwoord gegeven op de positionering van de heffingstechnologie.

Febr. 2014- sept. 2016 Manager Communicatie en Dienstverlening a.i. Waterschap Zuiderzeeland
Integraal verantwoordelijk voor de afdeling Communicatie en Dienstverlening (ICT, informatiemanagement, Communicatie, Facilitair en Documentaire informatievoorziening).

Rollen: Lid van het managementteam, verschillende stuurgroepen, opdrachtgeversrol voor verschillende projecten, lid van het IROM (informatie- en ICT-samenwerkingsverband Waterkracht).

Opdracht: Ontwikkelen van een (integrale) visie en (verander)strategie op dienstverlening (het dienstverleningsconcept) en richting en sturing geven aan deze visie. Onderdeel én ambitie hierbij is het ontwikkelen van een meer innovatieve, klantgerichte houding en dienstverlening.

Resultaten Dienstverleningsconcept ontwikkeld incl. de veranderstrategie en roadmap voor de implementatie.

Realiseren van een cultuuromslag door een fundament te leggen met behulp van de RealDrives. Hierdoor een veilige omgeving gecreëerd zodat medewerkers durven te leren én experimenteren met een andere (gewenste) houding en gedrag. Gevolg is dat de onderlinge samenwerking sterk is verbeterd. Klantgerichtheid en professioneel werken zijn kernbegrippen geworden.

Door middel van het LEAN-en van de processen en trainingen Timemanagement de processen op orde gebracht en het effectief, efficiënt werken en vraaggericht werken (vanuit de klantlogica) bevorderd.

Model inrichting van een centrale servicedesk voor de interne dienstverlening opgeleverd.

De financiën op orde gebracht (incl. realiseren van bezuinigingen).

ICT samenwerking met het ‘collega Waterschap’ (WDODelta) geïnitieerd met als doel te komen tot een gezamenlijke ICT infrastructuur.

Nov. 2014- heden HR Consultant Business Unit Consultancy, Centric.
Propositie ontwikkelen en vermarkten ‘HR Strategie’ ten behoeve van de Business Unit Consultancy.

Sept. 2014 – heden Eigenaar, interim- en verandermanagement
biedt verandermanagement en advies, interimmanagement (lijn-en projectmanagement), advies voor bedrijfsvoeringsvraagstukken en regie voering, voor de (lokale) overheden en zorginstellingen. Tevens projectleiderschap, individuele coaching en schaduwmanagement.

Juli 2013 – Sept. 2014 Manager Bedrijfsvoering a.i. gemeente Oldebroek
Integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeente. Aansturing van de disciplines ICT, Financiën, Belastingen, HRM, Communicatie, Documentaire informatievoorziening en Facilitaire zaken.
Rollen: Lid van het managementteam, ICT regie (onderdeel van de i-Dienst H2O) en stuurgroep modernisering infrastructuur H2O, opdrachtgever van het programma Dienstverlening, Opdrachtgever en initiator van het project ‘Het Nieuwe Werken’ en projecten t.b.v. het verbeterplan financiën.

Opdracht: Ontwikkelen van een Verander- en verbeterplan voor de gehele bedrijfsvoering om te komen tot een efficiënte, effectieve en procesmatige inrichting van de bedrijfsvoering met een hoge kwaliteit van dienstverlening, conform Operational Excellence. Tevens als verandermanager en MT-lid betrokken bij het richten- (strategie) en inrichten van de nieuwe organisatie van de gemeente per 1 september 2014.

Resultaten Opstellen en implementeren totaal verbeterplan bedrijfsvoering incl. roadmap. De visie en strategie op de bedrijfsvoering neergezet, inclusief bijbehorende veranderstrategie. Hierbij is de verbinding gemaakt met business-strategie van de organisatie. Deze visie is integraal overgenomen in de visie en strategie op de nieuwe organisatie.

Cultuuromslag daadwerkelijk vorm gegeven door de verbinding te maken tussen de veranderende samenleving en de interne bedrijfsvoering/dienstverlening. Hierdoor ontstond bewustwording en urgentiebesef en werd de veranderbereidheid groot. Zo werd het mogelijk om een andere rol en werkwijze te hanteren vanuit de bedrijfsvoering waarbij vraagsturing, klantgerichtheid, professionaliteit, kwaliteit (intern en extern) en het zijn van “partner in business”, kernbegrippen zijn geworden.

Opstellen A3-jaarplan (INK) voor de gehele bedrijfsvoering inclusief teamplannen, met als speerpunten voor de eerste fase “ Het huis op orde”. Hiervoor zijn de (P&C) processen lean ingericht, de bedrijfsvoering stevig gepositioneerd en een start gemaakt met implementatie van E-HRM. Verbeterplan voor financiën opgesteld.

Mede initiator van het inrichten van een ICT-regie team, als onderdeel van de gezamenlijke I-dienst. Tevens de ‘regierol’ opgepakt en vorm gegeven voor Oldebroek richting de i-Dienst. Implementatie en ontwikkeling Portfolio management.

2013 -2013 Interim Adviseur, Telengy
Adviesrol in cliëntenparticipatie zorginstellingen;
Kennisoverdracht regisserende gemeenten en publicaties geschreven over de regisserende gemeenten.

2012-2012 Organisatie Adviseur, Gemeente Zeewolde
De Gemeente Zeewolde geadviseerd hoe de organisatie duurzaam kan worden ingericht, om te komen tot een volwaardige regieorganisatie (‘Regie voeren vanuit eigen kracht’).
Hierbij antwoord gegeven op de vraag hoe de strategie, structuur, cultuur, HRM, governance en werkwijze (o.a. rollen als opdrachtgeverschap, regisseur), van de gemeente Zeewolde, bijdraagt aan de doelstelling om te komen tot een volwaardige regieorganisatie.

2007-2012 Manager Ondersteuning en Advisering, Gemeente Dronten
Integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeente. Aansturing van de disciplines HRM, ICT, Financieel advies, Communicatie, Secretariaat, Inkoop- en contractbeheer, Documentaire informatievoorziening en Facilitaire zaken.
Lid managementberaad, span of control 35 fte.

Resultaten Het programma Dienstverlening (Antwoord©) aangejaagd en programmastructuur ontwikkeld, waardoor samenhang gerealiseerd is tussen de onderlinge projecten. Lid stuurgroep programma Dienstverlening in de rol van als adviseur bedrijfsvoering.

Mede nieuw beleid ontwikkeld en geborgd nieuwe ‘planning en controlcyclus’ en managementinformatie.

Na de reorganisatie (eind 2006), waarbij alle ondersteunende teams werden samengevoegd tot één afdeling, de afdeling richting gegeven en ingericht tot een samenhangend geheel en zo stevig gepositioneerd in de organisatie.
De kerncompetenties klantgerichtheid, samenwerken en pro-activiteit waren hierbij kernbegrippen. Hierbij tevens het werken met een interne Producten- en dienstencatalogus en Service Level Agreement geïnitieerd en gerealiseerd.

Succesvol het meerjarig strategisch HRM beleid ontwikkeld en geborgd, met bijbehorende HRM instrumentarium. Een toekomstgericht HRM beleid dat vanuit een integrale benadering de toekomstige veranderingen in de organisatie ondersteund en borgt.

Verschillende bedrijfsvoering onderdelen (zoals ICT, catering, schoonmaak), succesvol geoutsourcet en vorm gegeven aan de regisserende taken hierbij.

Renovatie van het gemeentehuis geïnitieerd, begeleid en gerealiseerd.

2001- 2007 Sectormanager sector Civiel, bij de Rechtbank Zwolle-Lelystad.
Integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de sector (financieel beheer, personeelsbeheer, jaarverslagen, jaarplan, beleidsplannen, werkprocessen) en direct leidinggevende van de juridisch medewerkers en stafmedewerkers van het kwaliteitsbureau van de sector Civiel. MT-lid van de sector. Span of control 30 fte.

Resultaten Geparticipeerd bij de ontwikkeling en implementatie van het HRM beleid van de rechtbank.
Mede vorm gegeven aan de ontwikkeling en implementatie van het integraal management.

Geparticipeerd in het opzetten en uitvoeren van het Medewerkers-waarderingsonderzoek van de rechtbank.

Initiator van het beschrijven en ontwikkelen van de procesarchitectuur van de sector.

Succesvol een plan van aanpak geschreven voor de inrichting van de nieuwe landelijke Accountantskamer.

1999 tot 2001 Locatiedirecteur bij Atlant Zorggroep te Apeldoorn.
Integraal eindverantwoordelijk voor Woonzorgcentrum Berghorst (zorgverlening, financieel beheer, opstellen jaarplannen- en verslagen, personeelsbeheer). MT-lid Atlant Zorggroep. Direct leidinggevende van afdelingshoofden (zorg, huishouding en keuken) en Technische dienst. Span of control 40 fte.

Resultaten Actief geparticipeerd in het gehele fusie- en veranderingsproces van de Atlant zorggroep.

De richting en inrichting van de locatie Berghorst geïnitieerd en vorm gegeven en zo de locatie stevig gepositioneerd in de wijk.

De extramurale zorg in aanleunwoningen en andere (externe) diensten voor bewoners van het verzorgingshuis en omwonenden gerealiseerd, o.a.: bloedprik-poli, activiteitenprogramma en (keuze)maaltijdvoorziening c.q. restaurantfunctie.

1995 tot 1999 Hoofd verzorging bij Verzorgingshuis de Havezate te Zwolle.
Eindverantwoordelijk en direct leidinggevende van de totale afdeling verzorging. Span of control 20 fte. MT-lid van het verzorgingshuis.
Tijdens deze periode een half jaar waarnemend Directeur geweest in verband met ziekte van de Directeur.

Resultaten Succesvol het zorgbeleid van de afdeling zorg ontwikkeld en de afdeling hierop ingericht, door middel van het herinrichting van de structuur, implementatie van het bewonersdossier, geautomatiseerde planning en werken met geïntegreerde zelfsturende teams.1993 tot 1995 Verpleegkundig Manager a.i. (wegens fusie) bij Thuiszorg Oost Veluwe te Apeldoorn.
Verantwoordelijk voor de zorgverlening en direct leidinggevende van de wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden. Span of control 15 fte.

1990 tot 1993 Wijkverpleegkundige bij St. Thuiszorg Het Oude en Nieuwe Land, standplaats Nagele, Tollebeek en Urk.

1988 tot 1990 Wijkverpleegkundige bij de Provinciale Drentse Kruisvereniging, standplaats Emmer-Compascuum.

Opleiding interimmanager

MBA (2012)
Post HBO bedrijfskunde
Post HBO management

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ervaren, energieke, resultaatgerichte en toekomstgerichte interim- en verandermanager met als specialisatie het professionaliseren van de Bedrijfsvoering.
In de verschillende overheidssectoren en zorg ervaring opgedaan in het aansturen van verander- en verbetertrajecten van de bedrijfsvoering, met als doel en visie de bedrijfsvoering als ‘partner in business’ te positioneren en efficiënt en professioneel in te richten. ‘De bedoeling’ (Why) is de klant te ontzorgen.

Vooruitgang boeken, focus houden en verbinden is mijn kracht. Mijn passie is om, in samenwerking, de prestaties van organisaties te verbeteren en mensen in beweging te krijgen door hen te inspireren en stimuleren. Veranderen is voor mij ook vooral durven en doen! Mijn kracht is vanuit het ‘waarom’ te verbinden en aan te sluiten en de samenhang zoeken tussen de (strategische) doelen van de organisatie en de drijfveren van de medewerkers. Mijn drive is daadwerkelijk ‘voortuitgang boeken’ en mensen in hun kracht zetten. Mijn onderscheidend vermogen is een goede balans tussen hard en zacht, gericht op samenwerken zonder de focus te verliezen, energie, 'speelse' directheid, betrokkenheid, coachen en faciliteren, doorzettingsvermogen, daadkracht, koersvast en resultaatgerichtheid. Ik denk vanuit kansen en mogelijkheden en stimuleer anderen hetzelfde te doen.


Talenkennis interimmanager

Nederlands

Overig

Kerntaken
- Begeleiden en leidinggeven aan verander- en ontwikkeltrajecten.
- Het ontwikkelen van een (strategische) visie op de bedrijfsvoering en op basis hiervan een veranderstrategie incl. verbeterplan/veranderplan opstellen.
- Organisatieadvies en projectleiderschap.
Coaching en schaduwmanagement.

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :