Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Algemeen Management, Strategisch Advies

Algemeen Management, Strategisch Advies

Werkervaring interimmanager

Functie: Stafofficier Strategische Analyse en Planning
Taakomschrijving:
De stafofficier Strategische Analyse en Planning adviseert het European External Action Service top management (EU-HR Federica Mogherini) over militair strategische planning en crisis response planningsvraagstukken. Belangrijkste taak is het informeren van EU politieke besluitvormende organen (EU ambassadeurs en Ministers van EU lidstaten) door de productie van samenhangende planning op het politiek-strategische en militair-strategische niveau. Werkzaamheden:
• Strategische analyses over potentiele of zich ontwikkelende crisis gebieden op het Afrikaanse continent
• Strategische Advance Planning, Crisis Response Planning en post-launch Crisis Response Planning. Dit omvat onderzoek, initiële missie analyses, de ontwikkeling van potentiele opties, operationele verwachtingen en alsmede verwachtingen ten aanzien van benodigde middelen voor het uitvoeren van EU operaties in het kader van het Europese Veiligheids- en Defensie beleid.
• Participatie in diverse EU Mission Planning Teams als Subject Matter Expert.
• Bijdrage leveren, in korte reactietijd, aan Information Gathering Missies en/of Fact Finding Missies in potentiele operatiegebieden (Tsjaad, Zuid-Sudan, Somalië, Libië, Sierra Leone).
• Creëren en onderhouden van een netwerk van klanten, opdrachtgevers en kontakten (intern (EU-Instituten) en extern (UN, NATO, African Union, USA).
• Uitvoeren van liaison taken en andere opdrachten indien noodzakelijk.

Belangrijkste resultaten:
• Uitvoeren van diverse succesvolle verkenningsmissies op het Afrikaanse continent (Tsjaad, Zuid-Sudan, Somalië, Libië, Sierra Leone).
• Faciliteren van diverse succesvolle stafbezoeken aan UN HQ in New York, inclusief het begeleiden van senior EU management (EU-HR Frederica Mogherini) als militair adviseur.
• Het initiëren en coördineren van de eerste van een reeks seminars tussen EEAS en UN-DPKO Strategische planners in New-York en Brussel als onderdeel van het EU-UN Steering Committee Actie Plan.
• Als Chef Staf van het Crisis Planning Team voor de EUNAVFOR MED Sophia operatie in de Middellandse zee een belangrijke bijdrage geleverd aan een succesvolle planning, besluitvorming en start van de operatie voor de kust van Libië onder hoge politieke- en tijdsdruk.

Functie: Stafofficier Management Control
Taakomschrijving:
De Stafofficier Management Control geeft advies aan het topmanagement (Chef Defensie Staf) binnen de Defensiestaf (DS) middels periodieke Management Rapportages, ondersteunt het lijnmanagement en -medewerkers bij ontwikkelings- en veranderingsprocessen, opstellen bijbehorende plannen en begeleiding bij implementatie en uitvoering. Hierbij is sprake van:
• (bijdragen leveren aan) de ontwikkeling en realisatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen op deelterreinen of complexe aandachtsgebieden;
• het opbouwen en onderhouden van een klant- en relatienetwerk (intern (Landmacht HQ) of extern (Min v Financiën,, Min v Buitenlandse Zaken, NATO));
• afbakenen van complexe onderwerpen met relatief heldere kaders voor Management Rapportages en verantwoording aan de Politiek (Tweede Kamer);
• dat effecten van de werkzaamheden direct externe werkprocessen beïnvloeden en tot op middellange termijn merkbaar zijn;
• formuleren van inhoudelijke toelichting (intern en extern) op elementen uit bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen (beantwoorden Tweede Kamer vragen etc.)

Functie: Adviseur Logistieke Doctrine Defensie
Taakomschrijving:
• Verkennen en in kaart brengen van toekomstige logistieke ontwikkelingen in militaire landoperaties;
• Het formuleren van de doctrine m.b.t. landoptreden bij militaire operaties;
• Het ontwerpen en actueel houden van logistieke (doctrine)publicaties;
• Bijdragen aan toekomstverkennings-, beleids-, en behoeftestellingsdocumenten;
• Het monitoren van internationale ontwikkelingen op het gebied van logistieke doctrine en het leveren van specifieke bijdragen aan deze ontwikkelingen;
• Het ondersteunen van de afdeling Opleiding en Training met logistieke expertise;
• Op het gebied van logistieke operaties begeleiden en richting geven van wetenschappelijk onderzoek door TNO.
Belangrijkste resultaat:
• Beschrijven van verplaatsingsprocessen die gericht zijn op het ontvangen en doorgeleiden van (militair) personeel en materieel in de logistieke opbouwfase van militaire operaties in (inter)nationaal verband. In een later stadium zullen personele en materiele middelen (nationaal en/of internationaal) aan deze processen gekoppeld gaan worden.

Functie: Projectmanager/adviseur strategische verplaatsingsoperaties
Taakomschrijving:
• Plannen, coördineren, monitoren en uitvoeren van weg, lucht en zeeverplaatsingen gedurende oefeningen en missies;
• Ontwikkeling en harmoniseren van multinationale procedures op het gebied van verplaatsingen (militaire eenheden van NAVO partners);
• Deelnemen aan internationale ‘movement planning’ conferenties;
• Leiding geven aan het reisbureau van het internationale hoofdkwartier (3 VTE’n);
• Voorzitter van het projectteam ‘fleetmanagement’. Projectleider voor de verwerving, instandhouding en het onderhoud van een (civiel/militair) voertuigenpark;
• Als Stafadivseur rapporteren aan de directeur strategische mobiliteit van het internationale hoofdkwartier.

Belangrijkste resultaten:
• Succesvolle verplaatsing van personeel en materieel van Duitsland naar Afghanistan (HQ ISAF in Kabul).
• Succesvolle implementatie van een efficiënt voertuigenpark (fleetmanagement).

Functie: Stafadviseur bevoorrading en transport
Taakomschrijving:
• Duitse- en Nederlandse verplaatsingsprocedures in lijn brengen met NATO procedures;
• Verantwoordelijk voor de coördinatie van bevoorradings- en verplaatsingsaspecten in de voorbereidingsfase van militaire missies;
• Adviseren en rapporteren aan de directie mbt maatregelen die de onderlinge samenwerking tussen Duitse en Nederlandse logistiek eenheden kunnen verbeteren;
• Ontwikkelen van rapportagemethoden voor de directie om de logistieke ‘visibility’ te vergroten;
• Opstellen van het jaarlijkse vervoersplan als onderdeel van het ‘overall’ management contract voor het verkrijgen van NATO vervoersbudgetten.

Belangrijkste resultaat:
• Verplaatsingsprocedures in lijn gebracht in een internationale omgeving met uiteenlopende belangen.

Functie: Hoofd bedrijfsvoering (Facilitaire Dienst)
Taakomschrijving:
• Lid van het management team: adviseren over bedrijfsvoeringaspecten en financieel economische aangelegenheden.
• De directeuren de managers van de werkeenheden voorzien van management informatie (financiële rapportages, productie data, budget realisatie, productiekosten en gebruik van externe diensten).
• Verantwoordelijk voor alle verwervingsactiviteiten.
• Adviseur mbt efficiency verbeterslagen.
• Leiding geven aan de afdeling Bedrijfsvoering (4 VTE’n).

Belangrijkste resultaat:
• Herinrichting van de locale facilitaire bedrijfsprocessen die als opstap hebben gediend voor de inrichting van alle (12) facilitaire diensten bij het Ministerie van Defensie.

Functie: Manager operationele eenheid (commandant logistiek peloton)
Taakomschrijving:
• Lijnmanager van een eenheid (peloton) die verantwoordelijk is voor de interne logistiek van een (militaire) bevoorradings- en transportorganisatie.
• Direct verantwoordelijk voor 4 kaderleden en 21 VTE’n uitvoerend personeel zijnde technici, verplegers/ambulancepersoneel, koks, verbindingspersoneel en chauffeurs
• Verantwoordelijk voor onderhoud aan het wagenpark.
• Coachen van onervaren kaderleden.
• Verantwoordelijk voor opleidingen, trainingen en certificeringen van het personeel.

Belangrijkste resultaat:
• Succesvolle logistieke ondersteuning van de inzet van de transportorganisatie bij de watersnoodramp in Polen.

Functie: Manager operationele eenheid IFOR Missie in Bosnië-Herzegovina
Taakomschrijving:
• Als lijnmanager leiding geven aan een transporteenheid (peloton) bestaande uit 5 kaderleden en 34 chauffeurs.
• Verantwoordelijk voor planning en uitvoering van al het containervervoer (bulk) voor Nederlandse militaire eenheden op diverse locaties in Bosnië-Herzegovina.
• Verantwoordelijk voor de bevoorrading (fysieke distributie) van voedsel voor alle Nederlandse eenheden vanuit havens in Kroatië naar diverse locaties in Bosnië-Herzegovina.

Belangrijkste resultaat:
• Succesvolle uitvoering van de bevoorrading van Nederlandse eenheden in het IFOR operatiegebied, zonder personele en materiele verliezen, onder moeilijke operationele omstandigheden.

Functie: Manager operationele eenheid (commandant transport peloton)
Taakomschrijving:
• Als lijnmanager leidinggeven aan een transporteenheid (peloton) bestaande uit 30 VTE’n uitvoerend personeel en 5 kaderleden.
• Plannen en uitvoeren van de distributie van bulkbrandstof voor alle kazernes van de Koninklijk Landmacht en voor eenheden op oefening in het buitenland.
• Verantwoordelijk voor onderhoud aan het wagen park (16 trekkeroplegger combinaties) voor het vervoer van bulkbrandstof.
• Opleiden, trainen en zorg dragen voor de certificering van het personeel.
• Coachen van de kaderleden.

Opleiding interimmanager

2010 - Hogere Defensie Vorming (MD traject Defensie), Royal Netherlands Defence College te Rijswijk (IDL). Executive Master Study. Afstudeerrichting: Security & Defence.

2006 - Middelbare Defensie Vorming, Royal Netherlands Defence College te Rijswijk (IDL)

1990/1994 - Koninklijke Militaire Academie (KMA) te Breda
Opleiding: Bedrijfskunde
Gevolgde richting: Operationele Logistiek
Diploma behaald: 1994

1990 - Christelijk Lyceum Arnhem
Opleiding: VWO
Gevolgde vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde B, Natuurkunde, Biologie, Aardrijkskunde & Economie I

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

• Resultaatgericht: weet in veranderende (vaak complexe) situaties en organisaties, ook onder ongunstige omstandigheden aantoonbare resultaten te behalen bij het initiëren en uitvoeren van projecten.
• Analytisch: is in staat overzicht te krijgen en te houden in verschillende situaties, hierover periodiek te rapporteren aan het topmanagement, en weet op basis van concrete tussendoelen het gewenste eindresultaat te behalen.
• Creatief: is open-minded en kan nieuw “te volgen paden” ontwikkelen, waarbij het bereiken van het gewenste eindresultaat steeds leidend is.
• Diplomatiek: is in staat bruggen te slaan tussen mensen en verschillende partijen met hun eigen verantwoordelijkheden en (deel)belangen, zowel binnen de eigen organisatie als bij nationale en internationale externe netwerken.
• Teambuilder: weet mensen in te zetten, te inspireren en stimuleren om gezamenlijk de vastgestelde doelstellingen te behalen.
• Leiding geven: is communicatief sterk en ervaren in het leiding geven aan (meer en minder ervaren) managers en uitvoerend personeel.


Talenkennis interimmanager

Goed in woord: Nederlands, Engels, Duits.
Goed in geschrift: Nederlands, Engels.


 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :